• slide

UBO-register open vanaf 27 september 2020

UBO-register open vanaf 27 september 2020


Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Daarmee treedt de verplichting voor organisaties om informatie over hun UBO's te verzamelen, bij te houden en te registreren in het UBO-register per 27 september 2020 in werking. 

De invoering van de nieuwe regelgeving moet witwassen en financiering van terrorisme helpen te voorkomen. In lijn met de bestaande wet- en regelgeving op dit gebied, maakt het UBO-register transparant "wie achter de rechtspersoon zit" zodat personen zich niet kunnen verhullen achter juridische entiteiten en structuren. 

Organisaties die al bij het Handelsregister staan ingeschreven, hebben vanaf de inwerkingtreding 18 maanden de tijd om hun UBO's in het register in te schrijven. Nieuw op te richten organisaties moeten hun UBO's direct registreren als zij zich bij het Handelsregister inschrijven. 

Wat betekent UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Voor wie geldt de registratieplicht?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV) 

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

De Kamer van Koophandel stuurt tijdig een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan.

Geen opgaveplicht

Heeft de organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan is er geen opgaveplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO's inschrijven in het land van oprichting.

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

Welke gegevens zijn in het UBO-register in te zien?

Een gedeelte van het UBO-register is openbaar en kan door een ieder (tegen betaling) worden ingezien. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: 

naam, geboortemaand en - jaar, nationaliteit , woonstaat en de omvang van het economisch belang in percentages. Overige gegevens, zoals adresgegevens, geboortedag en BSN nummer, zijn niet openbaar. Deze gegevens kunnen alleen door bevoegde autoriteiten worden ingezien. 

Heeft u vragen over het UBO-register? Neem dan contact met ons op: 088-374 23 74